Warunki najmu kampera przez Kampery.poEuropie.plI. Ogólne warunki najmu


1. Wynajmujący wynajmuje samochód kempingowy typu ……………….. wraz z kompletnym wyposażenie dodatkowym i fabrycznym o nr rejestracyjnych …………….. przeznaczony dla ……………. osób w terminie od dnia .................................... godz. ………… do dnia ............................. godz. …………….

2. Wynajmujący w chwili podpisania umowy poświadcza otrzymanie opłaty rezerwacyjnej ….………. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………………………….)

3. Opłata zasadnicza w kwocie ............................. zł (słownie:………………………………………………………………………………………………..) zostanie opłacona najpóźniej 2 dni przed odbiorem samochodu. Kaucja w kwocie 5000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 0/100) zostanie opłacona najpóźniej w dniu odbioru samochodu.

4. Wydanie i odbiór ww. samochodu następuje w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W protokole zdawczo-odbiorczym strony po dokonaniu oględzin pojazdu określają jego stan. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do porównania stanu pojazdu w chwili jego zwrotu do stanu pojazdu z chwili jego wydania.

5. Wynajmujący oświadcza, iż przysługuje mu pełne prawo do dysponowania pojazdem będącym przedmiotem niniejszej umowy. Pojazd jest sprawny technicznie, dopuszczony do ruchu, posiada ważny przegląd techniczny oraz aktualną polisę OC, AC, NW i Assistance.

6. Najemca oświadcza, iż został pouczony o sposobie eksploatacji pojazdu.

7. Najemca oświadcza, że stan pojazdu jest mu znany, zapoznał się z nim dokładnie podczas prezentacji pojazdu oraz w czasie szkolenia dotyczącego sposobu eksploatacji. Najemca nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag ani zastrzeżeń.

8. Najemca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdu o masie całkowitej do 3,5t i maksymalnej liczbie osób do 9, na co potwierdzeniem jest kserokopia prawa jazdy, stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.

9. Wynagrodzenie za wynajem pojazdu na czas określony w pkt. 1 umowy zostało ustalone na kwotę ………… zł brutto/doba.

10. Jednorazowa opłata serwisowa w kwocie 350 zł brutto, obejmująca: napełnienie butli z gazem, płyny do WC, papier toaletowy (4 rolki), napełnienie zbiornika wody, instruktaż. Opłata serwisowa nie obejmuje opróżnienia kasety WC oraz zbiornika wody „szarej”.

11. Jeżeli wysokość kaucji nie jest wystarczająca na pokrycie szkody Najemca jest zobowiązany do dopłaty różnicy. Utrata całości kaucji bądź jej części wynika z nieprzestrzegania przez Najemcę warunków przedstawionych w niniejszym Regulaminie, szczególnie w przypadkach:

● kradzieży lub szkody całkowitej przedmioty najmu – utrata całości kaucji,

● spowodowanie kolizji drogowej z winy Najemcy – utrata całości kaucji,

● niekontrolowanie poziomu oleju silnikowego, co może skutkować uszkodzeniem silnika – utrata całości kaucji,

● uszkodzenie przedmioty najmu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o połowę lub w przypadku poważniejszego uszkodzenia o kwotę kosztów naprawy pojazdu,

● kradzież, zgubienie bądź zniszczenie kluczyków, pilota, bądź dokumentów przedmiotu najmu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 1000 zł brutto,

● złamanie zakazu palenia w przedmiocie najmu - wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 500 zł brutto.


12. Najemca zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności przy przejazdach w miejscach o ograniczonej wysokości ze względu na wysokość pojazdu 3,2 m oraz do nieprzekraczania prędkości 130 km/h (zalecana prędkość do 100-110 km/h).

13. Minimalny wiek kierowcy to 21 lat, prawo jazdy kategorii B od minimum trzech lat. Najemca zobowiązany jest, najpóźniej w dniu podpisania umowy, okazać wynajmującemu dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania kamperem.

14. Podróż pojazdem poza kraje Unii Europejskiej wymaga wcześniejszej zgody poEuropie.pl. W razie braku takiej zgody Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody w pojeździe.

15. Pojazd należy odpowiednio traktować i właściwie zamykać. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, że spełnia on wszystkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy.

16. Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentów pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym i kompletem kluczy z pilotem, przez cały czas trwania umowy oraz powinien stosować zasady najwyższej rzetelności w ich zabezpieczeniu przed kradzieżą lub zgubieniem. Pozostawienie ww. dokumentów w samochodzie jest surowo zabronione, gdyż jednoczesna kradzież samochodu z jego dokumentami przekreślają możliwość uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. W takiej sytuacji pełną odpowiedzialność ponosi Najemca.

17. Najemca nie jest uprawniony do podnajmowania pojazdu innym osobom.


II. Rezerwacja, odstąpienie od umowy oraz płatności


1. Za datę odstąpienia od umowy najmu przyjmuje się datę wpływu dokumentu odstąpienia do Wynajmującego.

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili, jeżeli zarezerwowany pojazd ulegnie wcześniejszemu wypadkowi lub innemu uszkodzeniu lub istnieją inne ważne okoliczności i nie ma możliwości na bezpieczne użytkowanie pojazdu przez Najemcę. W takim przypadku Wynajmujący zwraca wszelkie pobrane od Najemcy opłaty w trybie natychmiastowym, jednak z tego tytułu nie należą się Najemcy żadne dodatkowe odszkodowania.

3. Rezerwacji pojazdu można dokonać drogą elektroniczną, otrzymując drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji samochodu.

4. Rezerwacja zostaje dokonana po podpisaniu umowy i otrzymaniu do 2 dni od jej zawarcia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% ceny najmu (jednak nie mniej niż 1000 zł brutto) gotówką lub przelewem na numer konta bankowego: 77 1050 1445 1000 0092 0404 8426.

5. Pozostała część opłaty musi zostać wpłacona najpóźniej 2 dni przed odbiorem pojazdu. Wpłata kaucji w wysokości nie mniejszej niż 5000 zł najpóźniej w dniu wydania samochodu przeznaczona jest na pokrycie kosztów ewentualnych napraw i ubytków samochodu.

6. W przypadku odstąpienia przez Najemcę od umowy na wynajem pojazdu po wpłacie zaliczki lub odstąpienia od zawartej umowy najmu po wpłacie pełnej kwoty najmu, Najemca zostanie obciążony przez poEuropie.pl kosztami odstępnego w wysokości:

● 50% wpłaconej kwoty rezerwacji w przypadku odstąpienia w okresie większym niż 30 dni od daty wynajmu,

● 100 % wpłaconej kwoty rezerwacji w przypadku odstąpienia w okresie równym lub mniejszym niż 30 dni przed odbiorem samochodu.


7. Odstąpienie od umowy najmu musi być dostarczone do Wynajmującego w formie pisemnej.

8. Najemca ponosi koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu, m.in. koszty paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych, winiet za granicą, opłat za autostrady i parkingi, koszty promów, przejazdów przez tunele i mosty, koszty mandatów i kar oraz naprawy uszkodzeń powstałych z winy Najemcy.

9. Koszt najmu/opłata za najem pojazdu ustalana jest na podstawie aktualnego cennika Wynajmującego i składa się z:

● wynagrodzenia za wynajem liczonego wg liczby dni określonych w umowie najmu,

● kaucji, która w przypadku prawidłowego użytkowania samochodu jest zwracana do 7 dni po zwrocie pojazdu.


10. Pojazd zostaje przekazany Najemcy z pełnym bakiem paliwa i tak też musi zostać zwrócony. W przeciwnym razie Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami paliwa w wysokości rynkowej ceny paliwa plus 100 zł opłata za usługę.

11. W przypadku oddania samochodu po upływie terminu, o którym mowa w umowie najmu, Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 100 PLN za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu oddania pojazdu.

12. Samochód w okresie 01 czerwiec do 15 wrzesień jest wynajmowany minimum na 7 dni. W pozostałym okresie minimum 4 dni.


III. Ograniczenia w użytkowaniu


1. W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i innych używek.

2. W samochodzie obowiązuje zakaz przewożenia i przetrzymywania zwierząt bez zgody Wynajmującego.

3. Samochód nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych niż rekreacyjno – turystyczne, a w szczególności nie może brać udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów oraz nie może być wykorzystywany do transportu rzeczy.

4. Samochód wydawany jest Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa, pełnym zbiornikiem płynu do spryskiwaczy w takim samym stanie powinien zostać zwrócony Wynajmującemu.

5. Samochód wydawany jest Najemcy o godzinie 15:00. Zwrot samochodu przez Najemcę następuje do godziny 10:00 (chyba, że ustalenia są inne).


IV. Odpowiedzialność


1. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego o każdej stwierdzonej awarii, usterce, kolizji i wypadku drogowym z udziałem wynajmowanego pojazdu i zastosować się do wszystkich wskazówek dotyczących postepowania w zaistniałej sytuacji.

2. Umowa najmu stanowiąca jej integralną część oraz ogólne warunki najmu ustalają prawa i obowiązki obu stron tj. poEuropie.pl i Najemcy, a kwestie nierozstrzygnięte reguluje polski kodeks cywilny. Najemca swoim podpisem oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje poniższe ogólne warunki najmu, co jest traktowane, jako wiążące.


V. Naprawy, procedura w przypadku wypadku


1. Bez uprzedniego powiadomienia firmy poEuropie.pl, nieobjęte gwarancją producenta naprawy pojazdu niezbędne dla bezpieczeństwa jazdy w okresie wynajęcia, mogą być zlecane przez Najemcę do równowartości kwoty 150 EURO. O poważniejszych naprawach Użytkownik musi wcześniej poinformować firmę poEuropie.pl

2. Gdy za szkody w pojeździe uniemożliwiające użytkowanie pojazdu przez Najemcę odpowiedzialność ponosi firma poEuropie.pl to koszty napraw zostaną zwrócone Najemcy na podstawie przedłożonych rachunków oraz po okazaniu wymienionych części.

3. Firma poEuropie.pl nie zwraca Użytkownikowi żadnych kosztów przerwy w podróży spowodowanej awarią pojazdu.

4. Najemca winien natychmiast poinformować odpowiednie służby porządku ruchu drogowego (Policję) i poEuropie.pl o wypadku, stłuczce, pożarze, kradzieży, włamaniu lub innych uszkodzeniach w pojeździe.


VI. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


1. Najemca wyraża zgodę na ujawnianie danych osobowych upoważnionym pracownikom Wynajmującego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.